background

EUX vrhunska in raznolika polkna

Več o polknih →

Mehanizmi in oprema za polkna EUX

Več o okovju →

EUX vrhunska in raznolika polkna

Več o podjetju →

EUX vrhunska in raznolika polkna

Več o kakovosti →

POLKNA

+

OKOVJE

+

KAKOVOST

+

PODJETJE

+
HR
EN
IT
SLO

Poslovno sodelovanje

Doseči donosno sodelovanje

Poslanstvo in vizija

Kaj želimo doseči z izdelki EUX?

Novice

Informacije o svetu polken in podjetju

Stik

Imate povpraševanje o izdelku ali sodelovanju

FAQ

Pogosta vprašanja o aluminijastih polknih

Proizvodnja stavbnega pohištva

Sodobna proizvodnja

Zakaj EUX polkna?

Po čem so polkna EUX posebne?

Neprekinjen razvoj

Napredujte z izdelki EUX

Podpora in servis

EUX je vaš zvest partner

EUX Mehanizmi

Mehanizmi za sve vrste alu grilja i lamela

EUX Rolice i poluge

Rolice i poluge za popratne lamele alu grilja

EUX Ostali okov

Širok i raznolik asortiman dodatne opreme za alu grilje

Na voljo vam 13 modeli polkni

Zaria

Fasadna aluminijasta polkna z okvirjem, nameščenim na rob fasade

Aurora

Zaobljene polkna z okvirjem, vgrajenim na rob fasade

Dinata

Polkna z mrežami proti komarjem

Fortuna

Polkna z integrirano mrežo proti komarjem

Geras

Polkna brez okvirja, nameščena neposredno na kamen

Gaia

Zaobljena polkna

Perun

Polno polkno, dalmatinska »škura«, istrska »škura«

Rustica

Polno polkno brez vidnih robov krila


Storica

Tradicionalna polna polkna z ojačitvijo


Artemis

Polkna brez okvirja, nameščena na okenski okvir

Harmonia

Harmonika polkna ali zložljiva polkna

Hera

Drsna polkna

Fly

EUX drsno polkno z okvirom

Sodelujmo

Pogoji poslovanja

Tu so splošna pravila in koraki za poslovanje, to je zagotavljanje storitev in komunikacija s potencialnimi strankami in poslovnimi partnerji. Za vsako stranko, projekt ali pogodbo se lahko individualno dogovorijo različni sporazumi in izjeme, pa tudi glede na izredne okoliščine in situacije, ki to zahtevajo.

eux sistemi za polkna pogoji poslovanja

Naročnik storitve

Naročnik je obiskovalec ali uporabnik spletnega mesta, pravna ali fizična oseba, ki vzpostavi stik in / ali poizveduje o določeni storitvi ali informacijah, ki jih ponudnik storitev ponuja na spletnem mestu. Stik in / ali povpraševanje je mogoče opraviti prek razpoložljivih kontaktnih obrazcev na spletnem mestu in prek javno objavljenih in razpoložljivih kontaktnih podatkov, kot so e-poštni naslov, telefon, pošta in faks. Naročnik lahko predstavlja stranko B2C ali poslovnega partnerja B2B.

Ponudnik storitev

Ponudnik storitev je EURO TIM d.o.o., lastnik in regulator blagovne znamke EUX. Naročnik storitev, če je sklenjena kupoprodajna pogodba, plača dogovorjene parametre storitve po določeni ceni na transakcijskegi račun vnaprej ali ob dokončanju storitve ali po izključno dogovorjenih parametrih med Ponudnikom storitev in Naročnikom storitev.

Ponudnik storitev sodeluje tudi z različnimi podizvajalci in distributerji in jim bo po potrebi napotil potencialne stranke zaradi večje ustreznosti lokacije. Ponudnik storitev bo za potencialne poslovne partnerje sprejel vse potrebne korake za opredelitev skupnih ciljev in skupnih potreb za vzpostavitev poslovnega sodelovanja.

Ponudnik storitev zastopa proizvajalca in prodajalca polken in okovja ter v okviru svojega poslovanja po dogovoru in lokaciji ponuja vgradnjo in montažo svojih izdelkov. Registriran je pod naslednjimi identifikacijskimi podatki: EURO TIM d.o.o., MB: 02416298, OIB : 11087329753.

Vse druge storitve, za katere ima ponudnik storitve pri pristojnem gopodarskem sodišču registrirano dejavnost in jih ponuja za stranko, in ki jih lahko ponudnik zagotovi naročniku v skladu z njegovo zahtevo.

Splošni pogoji poslovanja

  Zakon o varstvu potrošnikov (N.N. 41/2014), poglavje III – Sklepanje pogodb zunaj poslovnih prostorov in pogodb na daljavo, od 57. do 79. člena, velja za pogoje poslovanja. Spletna mesta na domeni in sedežu eux.co ne predstavljajo spletne trgovine, ampak vsebinsko informacijski in tržni kanal za izdelke in storitve ponudnika storitev. Prek spletnega mesta in možnosti stikov na njem pa je mogoče začeti komunikacijo o nakupu storitve ponudnika storitev.
Takšno komuniciranje se lahko, odvisno od teme in narave, konča s prodajo ali sklenitvijo partnerstva, ki se nato uredi, sklene in organizira zunaj parametrov in funkcionalnosti spletnega mesta na domeni in sedežu eux.co
Med predpisi, pogodbami in organizacijo prodaje, tj. Ustanovitvijo partnerstva, med drugim veljajo elementi, kot so: cene in načini plačila, naročanje, dostava, zamenjava izdelka, pritožbe, vračila, odstop od pogodbe in izključitev pravice do odstopa od pogodbe. O navedenem se ponudnik storitev individualno pogaja in dogovarja z naročnikom storitev, spletno mesto na domeni in sedežu eux.co pa služi le za začetek pogovora na to temo, torej kot način, da naročnik storitev stopi v kontakt s ponudnikom storitev.

Slike, opisi in video posnetki storitev in spletnih mest

Slike in video posnetki storitev ter na splošno deli strani celotnega spletnega mesta so bili ponekod delno preneseni s spletnih portalov, ki ponujajo brezplačne slike in videoposnetke: unsplash.com, mixkit.com, pexels.com.

Druge slike in video posnetki so neposredna last ponudnika storitev EURO TIM d.o.o. Slike in videoposnetki služijo kot opis za storitve in poskušajo čim natančneje opisati njihove značilnosti. Prenesene slike in video posnetki, njihovi izvirni avtorji in tretje osebe s teh slik in video posnetkov ne predstavljajo ali so na kakršen koli način povezani z družbo EURO TIM d.o.o. in storitvami ponudnika storitev ter se uporabljajo in izvajajo v skladu s pravili spletnega portala, s katerega so bili preneseni, in katerih narava dela je, da so slike in videoposnetki brezplačno dodeljeni za uporabo v zasebne in komercialne namene.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do napak v opisu in slikah izdelka.

Tehnične težave

V primeru tehničnih težav pri delu s spletnim mestom bo ponudnik storitev naredil vse, da bo delovanje, stabilnost in učinkovitost spletnega mesta optimalno in hitro rešeno, popravljeno in vrnjeno v funkcionalno in obratovalno stanje.

Ponudnik storitev bo uporabnikom in obiskovalcem spletnega mesta vedno poskušal omogočiti vpogled v morebitne težave in nedelovanje strani z obvestilom na sami strani, če pa to ni mogoče z glasilom ali neposrednimi obvestili po e-pošti.

Cena in pogoji plačila za storitve

 

Ponudnik storitev določi, da bodo cene storitev oblikovane v skladu z vnaprej sprejeto ponudbo. Za storitve in posle, ki niso zajeti v ponudbi in jih bo Agencija izvajala za naročnika, na podlagi njegove pisne zahteve, se bodo cene dogovorile posebej za vsak posamezen posel.

Ponudnik storitev lahko poleg klasičnega računa naročniku storitev izda elektronski račun s specifikacijo storitev in navedbo roka zapadlosti, do katerega je naročnik storitev dolžan poravnati račun.

eux sistemi za polkna pogoji poslovanja ponudnik storitev

Vzpostavitev pogodbenega razmerja

 

Ponudnik storitev predloži Informativno ponudbo z vsemi informacijami o storitvi in cenami, izraženimi v HRK, z DDV. V trenutku sprejema ponudbe nastane pogodbeno razmerje. Z vzpostavitvijo pogodbenega razmerja se uporabljajo pogoji, ki so s pogodbo posebej in individualno dogovorjeni.

Ob dostavi ponudbe oz. podpisu pogodbe, je naročnik storitve seznanjen s pogoji sodelovanja in poslovanja in razume se, da jih je v celoti razumel in sprejel.

V smislu sklepanja poslovnega sodelovanja z naročniki storitev, ki želijo postati partnerji različnih ravni, kot npr. distributerji, bodo posebni in ločeni dokumenti pogodb ter sodelovanja z različnimi parametri in pogoji vzpostavljeni in medsebojno sprejeti s strani ponudnika storitev in naročnika storitev.

Poleg pogodbenih razmerij, ki izhajajo iz sprejetja ponudbe, ima lahko ponudnik z naročniki pogodbena razmerja na podlagi sklenjenih pogodb, sklenjenih pogodb brez predhodno oddane ponudbe ali pogodb, v katerih bo ponudba sestavni del.

  Obveznosti naročnika storitve

   

  Na zahtevo ponudnika storitev je naročnik storitev dolžan predložiti vse informacije in dokumente, za katere ponudnik storitev meni, da so potrebni za pripravo ponudbe, pripravo pogodbe in izvedbo projekta ter njegovih poslovnih procesov.

  Naročnik storitve se zavezuje, da bo ves čas sodelovanja s ponudnikom storitev, tako v fazi pogajanj kot v fazi sklepanja ponudb/ pogodb in v nadaljnem pogodbenem razmerju, zagotavljal pravilno delovanje svoje elektronske pošte in telefonske številke, zato, ker dopisovanje poteka predvsem prek elektronske pošte in telefonskih pogovorov.

  Naročnik storitev je dolžan ponudnika storitev pisno obvestiti o vseh spremembah osebnih ali identifikacijskih podatkov, navedenih v ponudbi ali pogodbi, glede statusa, identitete in sedeža takoj, najkasneje pa v 7 dneh od datuma spremembe.

  Naročnik storitev je dolžan imenovati pooblaščeno osebo, ki bo zastopala naročnika v zvezi s storitvami, ki jih ponudnik storitev zahteva, za celotno obdobje sodelovanja, torej pri pogajanjih za namen vzpostavitve pogodbenega razmerja, pa tudi za celotno obdobje pogodbenega razmerja.

  Naročnik storitev se zavezuje, da bo s ponudnikom storitev sodeloval, da bo lahko ponudnik storitev pravočasno opravil zahtevane in dogovorjene storitve, tako da bo ponudniku storitev zagotovil vse potrebno gradivo, dokumente, podatke itd., da bo lahko ponudnik storitev začel izvajati dogovorjeno storitev in projekt pravočasno ter ponudniku storitev omogočil dostop do vseh potrebnih informacij ali sistemov, ki jih ponudnik storitev potrebuje za izvedbo dogovorjene storitve in projekta.

  Odgovornost ponudnika storitev

   

  Ponudnik storitev se zavezuje, da bo storitve opravljal strokovno, kakovostno in vestno, v skladu s pravili stroke in skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Ponudnik storitev naročniku zagotavlja svoje storitve v skladu z določbami veljavnih predpisov v Republiki Hrvaški in v skladu z obveznostmi iz pogodbenega razmerja.

  Pogodbeni stranki ne odgovarjata za neizpolnitev katere koli obveznosti iz pogodbenega razmerja, če je nezmožnost izpolnitve posledica višje sile – dogodka, na katerega pogodbeni stranki ne moreta vplivati in je neodvisen od njune volje, kar neposredno vpliva na izpolnitev pogodbene obveznosti in ni posledica malomarnosti katerekoli pogodbene stranke.

  Pogodbena stranka, na katero vpliva dogodek višje sile, mora nemudoma, najpozneje pa v 48 urah, pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko, v kateri navede razloge in priloži ustrezne dokaze o obstoju višje sile.

  Rok za izvedbo določenega projekta je določen z informativno ponudbo ali pogodbenim razmerjem ter okoliščinami za podaljšanje roka.

  Prenehanje pogodbenega razmerja

   

  Pogodbeno razmerje je praviloma sklenjeno za določen čas s trajanjem, ki ga določa ponudba, kar s sprejemom vodi v nastanek pogodbenega razmerja, torej pogodbe. Naročnik in ponudnik storitev imata pravico kadar koli odpovedati pogodbeno razmerje s pisnim obvestilom o prekinitvi pogodbenega razmerja, priporočeno po pošti, na veljavni naslov druge pogodbene stranke. V tem primeru je odpovedni rok 30 dni od dneva vročitve obvestila o prekinitvi pogodbenega razmerja.

  V primeru prekinitve pogodbenega razmerja s strani naročnika pred iztekom pogodbenega roka, določenega v ponudbi ali pogodbi, pa tudi v primeru, da ponudnik storitev kadar koli prekine pogodbeno razmerje, ker naročnik krši obveznosti iz pogodbe , je Naročnik dolžan ponudniku storitev plačati pogodbeno kazen. Pogodbena kazen sestoji iz razlike med polno ceno pogodbenih storitev, določeno s cenikom ponudnika storitev, in ceno, ki jo je naročnik plačal ponudniku storitev na podlagi pogodbenega razmerja, od datuma sklenitve pogodbe do datuma prekinitve pogodbenega razmerja. Ponudnik storitev izda naročniku račun za ta znesek, ki se ga naročnik zaveže poravnati.

  Ponudnik storitev ima pravico do odpovedi pogodbenega razmerja brez odpovednega roka in brez obveznosti vračila predujma in vseh drugih sredstev, ki mu jih je naročnik storitve plačal, v naslednjih primerih kršitve pogodbenih obveznosti s strani naročnika storitev. V tem primeru pogodbeno razmerje preneha v trenutku vročitve obvestila ponudnika storitev o prenehanju pogodbenega razmerja:

   1. Če naročnik ponudniku storitev ne predloži / zagotovi vseh potrebnih dokumentov ali dostopa do vseh potrebnih informacij, ki ponudniku storitev preprečujejo izpolnjevanje njegovih obveznosti ali povzročajo zamudo pri izpolnjevanju svojih obveznosti;
   2. Če naročnik nenehno zamuja s plačilom računov ponudnika storitev, upoštevaje obveznost plačila računov v roku zapadlosti;
   3. Če je bil nad stranko uveden stečajni ali drug podoben postopek;
   4. Če naročnik krši katero od svojih obveznosti, določenih s temi pogoji poslovanja, ponudbo ali pogodbo, kar bi lahko povzročilo škodo ponudniku storitev;
   5. Če naročnik proti ponudniku storitev izvaja takšna dejanjem in dejavnosti, zaradi katerih ponudnik storitev utrpi škodo in je bil poškodovan njegov poslovni ugled.

   Če naročnik z nesprejemljivo ali nedovoljeno uporabo storitev povzroči škodo ponudniku storitev, drugim strankam ponudnika storitev ali tretjim osebam, je naročnik storitve odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi ali pravnomočno sodno odločbo.

   Varstvo osebnih podatkov

    

   Zbrani osebni podatki so odvisni od: vrste opravljene storitve, uporabnikov in strank, namena kupca po uporabi storitev, vrste pogodbe, sklenjene s strankami, in namena naročnika, da uveljavlja svoje pravice na podlagi zakonov in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

   Podatki naročnika storitve se ne uporabljajo za druge namene ali se posredujejo tretji osebi, razen če zakon določa drugače, in bodo izbrisani, takoj ko niso več potrebni. Čeprav nobena spletna omrežna storitev ni 100% varna, si ponudnik storitev po svojih najboljših močeh in v razumnih mejah prizadeva zaščititi podatke naročnika pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spremembo ali uničenjem.

   Ponudnik storitev uporablja ustrezne poslovne sisteme in postopke za zaščito osebnih podatkov, ki mu jih posreduje naročnik za uporabo. Ponudnik storitev uporablja tudi varnostne postopke, tehnične in fizične omejitve za dostop in uporabo osebnih podatkov na svojih strežnikih.

   V primeru morebitnega partnerstva in poslovnega sodelovanja z zunanjimi sodelavci pri določenih projektih, lahko ponudnik razkrije informacije o naročniku, brez katerih celoten projekt z zunanjim sodelavcem ni izvedljiv. Zunanji sodelavci morajo upoštevati Pravila zasebnosti podatkov, kot je dogovorjeno v v pogodbenem razmerju.

   V primerih, ko je to predpisano z zakonom ali je potrebno za preprečevanje, odkrivanje ali kaznovanje kaznivih dejanj in goljufij, bodo podatki naročnika posredovani pristojnim organom. Vaše podatke lahko razkrijemo na podlagi sodnega naloga ali druge zakonite zahteve države.

   V primeru sklenitve poslovnega sodelovanja zunaj parametrov in meja spletnega mesta na domeni in spletnem mestu eux.co, bo potrebna večja količina osebnih podatkov naročnika storitve, ki po svoji naravi predstavlja osnovne in potrebne elemente za veljavno in zakonsko določeno sklepanje poslovnh procesov in kupo-prodajnih aktov.

   Za Pravilnik o zasebnosti, ki neposredno zadeva uporabo spletnega mesta na sedežu in domeni eux.co, poiščite več informacij na straneh s pravili zasebnosti. Za politiko piškotkov, ki deluje na spletnih straneh sedeža in domene eux.co, je je več informacij na voljo na straneh s politiko piškotkov.

   Reševanje sporov

    

   Vse spore, ki nastanejo med strankama, vključno s spori, ki se nanašajo na veljavnost nastanka, prekinitev ali kršitev pogodbenega razmerja, pa tudi na pravne posledice, ki iz tega izhajajo, bodo pogodbene stranke poskušale rešiti po mirni poti in sporazumno, v roku 30 (trideset) dni. V nasprotnem primeru je za reševanje spora med pogodbenima strankama pristojno sodišče v Pulju.

   Podjetje

   EURO TIM d.o.o.

   Lastnik

   Emil Hrvatin

   OIB

   11087329753

   E-mail

   eux@eux.co

   Kontaktna številka

   +385 (0)52 691 350

   MB

   02416298

   Naslov

   Škropeti 17T, 52423
   Karojba, Hrvaška

   Pravosodje

   Registrirano leta 2008. na Gospodarskem sodišču v Pazinu, MBS : 130031418

   Kapital

   Osnovni kapital v celoti vplačan: 4.770.000,00kn

   Račun # 1

   IBAN SPLITSKA BANKA D.D.: HR4523300031153693225

   Račun # 2

   IBAN ERSTE BANKA D.D.: HR302402006110053403

   Račun # 3

   IBAN IKB UMAG D.D.:
   HR9323800061147005642

   Uspešno sodelovanje

   Raziščite informacije in spremljajte novice in objave, da boste na tekočem z novicami in članki. Če imate posebna vprašanja, pošljite povpraševanje z obrazložitvijo.

   Na voljo smo vam!

   EUX sistemi za grilje kontakt legalni posao ženska osoba komunicira o poslu